ضوابط آموزش الكترونيكی (قوانين و مقررات)

1-    مندرجات فرم‌های ثبت نام بایستی دقیق و صادقانه تكمیل شود.

2-    مسئولیت صحت كلیه مندرجات تكمیل شده فرم‌های ثبتنام به عهده شخص داوطلب میباشد.

3-     داوطلب موظف است برنامههای كاری خود را براساس برنامه آموزشی این سامانه تنظیم نماید.

4-    داوطلب موظف است طبق برنامه زمانبندی در دوره كلاس‌های عملی و آزمون شركت نماید.

5-    غیبت غیر موجه بیش از 15 درصد كلاس‌های عملی (در صورت وجود کلاس عملی دورههای تلفیقی) باعث محرومیت داوطلب از ادامه دوره آموزشی مربوطه، شركت در آزمون و عدم پذیرش در دورههای آتی خواهد شد.

6-     داوطلبی كه در حین دوره آموزشی نسبت به ترك دوره اقدام نمایند، اجازه شرکت در آزمون پایانی را ندارد و گواهینامه به وی تعلق نمیگیرد.

7-     داوطلب موظف است كلیه ضوابط و مقررات آئیننامههای آموزشی و انضباطی سازمان آموزش فنی و حرفهای كشور، قانون جرایم رایانهای مصوب سال 1388 و ضوابط سایتهای اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را رعایت نماید. در غیر اینصورت داوطلب خاطی مطابق مقررات مذكور مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

8-     داوطلبی كه با توجه به نظر كمیته انضباطی به سامانه، تجهیزات و ابنیه آموزشگاه خسارت وارد نموده‌اند موظف به جبران و پرداخت خسارت می‌باشند.

9-    آموزشگاه هیچگونه تعهدی در قبال ایجاد اشتغال برای افراد آموزش دیده ندارد.